1. stupeň ZŠ

Od 30. 11. 2020 prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně.

2. stupeň ZŠ

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ od 30. 11. 2020 - žáci 9. ročníků se budou účastnit výuky bez střídaní.

Pro ostatní 2. stupeň ZŠ: 

rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

Lichý týden: prezenční výuka pro 6. A, 6. B, 6. C a 8. A od 30. 11. 2020

Sudý týden: prezenční výuka pro 7. A, 7. B, 7. C, 8. B a 8. C od 7. 12. 2020

Toto rozdělení je s ohledem na počet žáků v budově školy.

 Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančnímzpůsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut běhempřestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY),popřípadě každých 30 min.Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinnapostupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatřenívyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizovýchopatření).V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnanceprotiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů jeuveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě nawebových stránkách KHS.

 

Podrobnější informace budou vloženy v příloze.