logo upozorněníVážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto přiloženým opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů

školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

Podrobné informace najdete v příloze.

O novém harmonogramu voleb do ŠKOLSKÉ RADY vás budeme včas informovat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram voleb do ŠKOLSKÉ RADY 

při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov,

funkční období 2021 – 2023

Volby do ŠR proběhnou podle Volebního řádu ŠR (dále jen VŘ) ze dne 27. 9. 2017

1. kolo voleb
1. kolo voleb proběhne v době od 20. 10. 2020 – 3. 11. 2020 do 12:00 hod. V prvním kole voleb navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve ŠKOLSKÉ RADĚ.
Příjmem návrhů je pověřena sekretářka školy Hana Dušková.

2. kolo voleb
2. kolo voleb proběhne 19. 11. 2020 v den konání pedagogické rady a třídních schůzek. Podmínkou účasti kandidáta ve 2. kole voleb je jeho písemný souhlas s kandidaturou a doložení způsobilosti k právním úkonům.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval v souladu s VŘ volební komisi ve složení:

Mgr. Petra Vostrá, předsedkyně

Mgr. Ivana Blažková, člen

Paní Hana Dušková, člen

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Harmonogram voleb je v souladu s VŘ.

Zveřejněn 12. 10. 2020 dálkovým přístupem na www.1zskratka.cz  a ve vestibulu školy.

Pravomoci Školské rady definuje zákon 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).

Mgr. Petr Opava, ředitel školy