Výuka na II. stupni od 11. 5. 2020 - 9. ročníky 

- skupiny budou navštěvovat jen žáci, kteří se připravují na příjímací zkoušky SŠ

 Podmínky při účasti ve škole:

- pedagog odvede žáky dané skupiny rovnou do učebny, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

- žáci dané skupiny budou po celou dobu výuky pouze v 1 učebně a budou dodržovat stanovená hygienická pravidla:

 

     *nosit ve společných prostorách roušku, ve třídě mohou být žáci bez roušky

     *budou dodržovat odstupy 2 m a v lavici bude pouze jeden žák

     *používat dezinfekci, která je v každé třídě k dispozici

     *prostor třídy a společné prostory budou pravidelně větrány a důkladně dezinfikovány

     *svačinu a pití bude mít každý žák výhradně své (obědy pro 9. ročníky nejsou zajišťovány)

 

Harmonogram výuky

- žáci 9. ročníků budou docházet pouze k přípravě na příjmací zkoušky

9. A

- vždy od 9:00 - 11:00 hod.

PO + ST Matematika

ÚT + ČT Český jazyk

 

9. B

- vždy od 9:00 - 11:00 hod.

ÚT Český jazyk

ČT Matematika

 

Zákonným zástupcům byl zaslán dotazník porstřednictvím BAKALÁŘŮ (nevkládáme na web)!

Dotazník musí být odeslán do 7. 5. 2020!

Čestné prohlášení nejpozději žáci předají v den nástupu, to je 11. 5. 2020!

 

 

Výuka na I. stupni od 25. 5. 2020

Z důvodu, aby nedocházelo k shlukování dětí před školou, o přestávkách, máme rozdělení níže.

 

Vážení zákonní zástupci,

žádáme vás o rychlou zpětnou vazbu třídním učitelům, které děti budou nastupovat do ZŠ.

Potřebujeme dostatek času pro plánování výuky a provozu všech skupin.

Děkujeme ZŠ Krátká :-)

 

- Formuláře "DOTAZNÍK K NÁSTUPU DO ŠKOLY 25. 5. 2020 pro I. stupeň" (formuláře si můžete vytisknout, vyzvednout do 18. 5. 2020 ve škole a nejpozději 18. 5. 2020 musí být odevzdány třídnímu učiteli/třídní učitelce)

a "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" (formuláře si můžete vytisknout, vyzvednout do 25. 5. 2020 ve škole nebo vyplnit nejpozději 1. den před školou). DŮLEŽITÉ JE PŘEDÁNÍ 25. 5. 2020 před školou třídnímu učiteli/třídní učitelce!

Oba formuláře najdete dole v příloze!

 

 Podmínky při účasti ve škole:

- pedagog odvede žáky dané skupiny rovnou do učebny, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

- žáci dané skupiny budou po celou dobu výuky pouze v 1 učebně a budou dodržovat stanovená hygienická pravidla:

     *nosit ve společných prostorách roušku, ve třídě mohou být žáci bez roušky

     *budou dodržovat odstupy 2 m a v lavici bude pouze jeden žák

     *používat dezinfekci, která je v každé třídě k dispozici

     *prostor třídy a společné prostory budou pravidelně větrány a důkladně dezinfikovány

     *svačinu a pití bude mít každý žák výhradně své (obědy pro 9. ročníky nejsou zajišťovány)

  • VÝUKA NA I. STUPNI OD 7:50 - A SKUPINA (1. - 3. ročník)

MVD        3.A , 1.A  (kmenová třída)  

U1.1. 2    3.B,  1.C   (kmenová třída) 

U1.1.1     2.A,  2.B, 2.C (kmenová třída)

U2.1. 1    1.B,  3.C (kmenová třída)

  • VÝUKA NA I. STUPNI OD 8:10 - B SKUPINA (4. -5. ročník)

MVD        4.A, 4.B (kmenová třída)

U1.1. 2    5.B, 5.C (kmenová třída)

U1.1.1     4.C, 5.A (kmenová třída)

 

A skupina – hodina 40 minut

07:50 – 08:30 

08:30 – 08:40 přestávka

08:40 – 09:20

09:20 – 09:40 přestávka

09:40 – 10:20  

10:20 – 10:30  přestávka

10:30 – 11:10  konec výuky, skupiny přebírají asistentky pedagoga, vychovatelky školní družiny a zůstávají ve třídách.

Činnosti pokračují dle zájmu maximálně do 16:00 hod.

 

B skupina – hodina 45 minut

08:10 – 08:55  

08:55 – 9:15  přestávka

09:15– 10:00

10:00 – 10:10 přestávka

10:10  –10:55

10:55 – 11:05 přestávka

11:05 – 11:50   konec, děti odchází domů

 

Provoz ŠJ

Stravné od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 nastoupí do škol žáci 1. stupně, kteří budou mít možnost stravování ve školní jídelně po skupinách a budou se dodržovat striktně všechny nařízené hygienické předpisy a pravidla. 

POZOR!

Strávníci 1. stupně a zaměstnanci, kteří se budou chtít stravovat ve školní jídelně si musí obědy přihlásit na stránkách www. strava do 25. 5. 2020.

Provoz bude omezen, strávníci budou chodit po skupinách v daný čas a s doprovodem dospělé osoby.

Vařit se bude pouze jedno jídlo!

Přeplatky budou strávníkům vráceny na běžný účet, který používáte ve "ŠKOLNÍM PROGRAMU" do 30. 6. 2020.

 

Provoz ZŠ - všeobecné pokyny

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky


- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
- Škola neorganizuje provoz v šatnách, žáci se budou přezouvat před třídou a ostatní svrchní oblečení si budou odklád ve třídě
- Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy - je zajištěno rozdílným zahájením výuky a délkou vyučovacích hodin
- Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
- Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.   

 

  Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
- Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
- Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
- Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce
- Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro

  izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19
- Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd
- Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
- Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
- Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně
- Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k    sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům
- Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně

Ve třídě

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků - po 25. 5. 2020 není možno měnit složení skupin
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
- Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) 
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
- V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
- Škola vede evidenci o docházce žáků do školy

 

Ke stažení: