logo upozorněníVážení zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo důležité pokyny k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat od 1. 4. – 24. 4. 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Podání "Žádosti o přijetí k ZV", "Zápisního lístku" a kopii rodného listu (bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte) předáte škole jednou z forem:

Zápisy online - aplikace bude spuštěna na webu školy od 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020 (aplikace slouží k evidenci zaslaných žádostí - dokumentaci musíte doručit do školy níže zmíněnou formou)

 • zapisonline baner
 • Datové schránky - rm2qcd9 (od 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020)
 • E-mailem s elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (od 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020)
 • Poštou na adresu: Základní škola, Krátká 676, 431 51, Klášterec nad Ohří (od 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020)
 • Osobně: do vyznačené schránky školy, která je umístěna mPotvrzení přijetí dokumentace jakoukoliv formou do databáze Vám bude potvrzeno telefonicky.ezi dveřmi hlavního vchodu školy (od 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020)
 • Potvrzení o přijetí do datábáze jakoukoliv formou Vám bude telefonicky nebo e-mailem potvrzeno nejpozději následující pracovní den. 
 • V případě dotazů kontaktuje Hanu Duškovou na tel: 736 633 301 v době od 10:00 - 14:00 hod. 

Připomínáme pro rodiče požadující odklad školní docházky:  Podání "Žádosti o přijetí k ZV", "Zápisního lístku", kopii rodného listu, "Žádost o OŠD" a doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného (praktického) lékaře, případně klinického psychologa.

Veškeré formuláře jsou vloženy dole v příloze!!!

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Děkujeme za dárečky k zápisu firmě: SUN CE, Ovoce a zelenina Brázda a paní Evě Jandové, Papírníctví a hračkářství.

Vzhledem k okolnostem, dárečky děti dostanou první den školního roku 2020/2021.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školní roce odklad školní povinné docházky.

2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.

4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce a v jejich obci není základní škola.

5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.

6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

8. Změna tohoto bodu výše!!! Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem 6. 4. 2020 (od 13:00 do 17:00 hod.) a končí dnem 7. 4. 2020 (od 13:00 do 17:00 hod.). Náhradní termín je 27. 4. 2020 (od 13:00 do 17:00 hod). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 a zveřejní pod evidenčním číslem na úřední desce školy a webových stránkách školy přijaté žáky.

9. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. (Pokud situace dovolí, budou seznamy dětí pod registračním číslem vyvěšeny do týdne).

Akce zrušena!!! Den otevřených dveří se uskuteční 2. 4. 2020 - podrobnější informace budou vyvěšeny na webu školy a předány do MŠ v Klášterci nad Ohří.

Přesvědčte se sami o vhodnosti naší školy pro vaše děti a využijte rovněž nabídky "Dne otevřených dveří". V případě zájmu si budete moci prohlédnout školu v doprovodu žáků druhého stupně. Více informací o škole a dnech otevřených dveří najdete na www1zskratka.cz

Všeobecné informace o zápisu:

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 30. dubna 2020.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz. níže - připravuje se). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu:

 • Žádost zákonného zástupce dítěte
 • Rozhodnutí ředitele školy
 • Doklad o předání rozhodnutí
 • Další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů
 • Formuláře ke stažení